ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA
DE L'IES LA GARRIGOSA

Composició de la Junta directiva, Caps de departament i Coordinadors del centre

EQUIP DIRECTIU

L'equip directiu de l'institut és el responsable de la gestió i del compliment de la legalitat vigent. Coordina el treball dels diversos òrgans col·legiats com claustre, consell escolar, comissió de coordinació pedagògica, etc.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

                       Directora: Isabel Pérez Roger
                       Secretària: Isabel Martínez Sánchez
                       Cap d'estudis: Ricardo Herrero Ballester
                       Vicedirectora: Mª Victoria Martínez Delgado


                       El director exerceix la representació del centre i representa l'administració educativa en l'institut. Dirigeix i coordina totes les activitats de l'institut. Designa els membres de la junta directiva així com el caps de departament i els tutors. També convoca i presideix els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats del centre. Autoritza les despeses i les contractacions d'obres, serveis i suministraments d'acord amb la legislació. Impulsa i promou les relacions de l'institut amb les institucions de l'entorn. Entre les competències del vicedirector cal destacar la coordinació de les activitats extraescolars així com vetlar pel compliment de les especificacions del pla de normalització lingüística pel que fa a l'ús acadèmic i social del valencià. El cap d'estudis coordina l'execució de les activitats acadèmiques i d'orientació; confecciona els horaris de l'alumnat i el professorat i, entre altres funcions, coordina les activitats pedagògiques dels caps de departament i l'acció dels tutors amb la col·laboració del departament d'orientació. El secretari té com a principals competències: ordenar el règim administratiu de l'institut; actuar com a secretari dels òrgans col·legiats del centre, estendre les actes de les sessions i donar fe dels acords; custodiar els llibres i arxius oficials de l'institut; expedir certificats que requeresquen les autoritats o els interessats; exercir, sota l'autoritat del director, la direcció del personal no docent d'administració i serveis; ordenar el règim econòmic del centre segons el pressupost aprovat pel consell escolar i realitzar la comptabilitat i retre'n comptes davant el consell escolar i les autoritats.Caps de Departament i Coordinadors


Departament de Filosofia: José Borredá.
Departament de Grec: Sense determinar.
Departament de Dibuix: Andrés Gil.
Departament de Castellà: Emilia Gómez.
Departament de Música: Piotr Krawczyk.
Departament de Llatí: Miguel Lacruz.
Departament de Valencià: Frederic Llopis.
Departament d'Economia: Elena Sánchez.
Departament d'Orientació: Pilar Sotos.
Departament d'Història: Teresa Buch.

Departament de Tecnologia: Lidia Rodrigo.
Departament de Religió: Carlos Mas.
Departament de Biologia: Concepción Jauregui.
Departament de Matemàtiques: Isabel Morales.
Departament de Física i Química: Andrés Vicente.
Departament d'Educació Física: Jose L. Miquel.
Departament d'Informàtica: Mamen López.
Departament d'Anglés: Javier Soria.
Departament de Francés: Mª Jesús Giner.
Coordinador de Secundària: Rafael Àngel.
Coordinador T.I.C. : Xavier Carazo.

PÀGINES WEB

AMPA

És una forma d'organització dels pares i les mares dels alumnes amb veu a la comunitat educativa d'un centre.

moodle

moodle és una plataforma interactiva i didactica on els departaments docents del centre posen a disposició material escolar.

SGD

La WEB de SGD, li permetrà accedir als horaris i notes, a més de permetre la comunicació entre pares, professors.